Szkoła
Szkoła jazdy
JAZDA KONNA TO MIŁOŚĆ WIELU GWIAZD ŚWIATA:
BRAD PITT I ANGELINA JOLIE, EVA JOBS (CÓRKA STEVE JOBSA), MADONNA, RICHARD GIRA, GIULIA ROBERTS, ORLANDO BLUMA, ALISSA MILANO, BRIDGIT BARDO, VEZHEI KEYROI IBIEROI PLASTIA.
Nauczą Cię nie tylko amatorzy, ale również wysoko wykwalifikowani trenerzy - uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, MC, MC, CCM.
W przeciwieństwie do większości klubów mamy halę, która jest zamknięta na zimę i deszcz. W naszym klubie możesz nauczyć się jazdy konnej w każdą pogodę! Kryta hala jest chłodna latem i ciepła zimą. Nie znajdziesz bardziej komfortowych warunków w żadnym kijowskim klubie.
Tutaj będziesz ćwiczyć w prawdziwym klubie jeździeckim, a nie na arenie w ramach podmiejskiego kompleksu. Oznacza to, że nikt nie nałoży na Ciebie dodatkowej płatnej usługi.
OFERUJEMY RÓWNIEŻ
- abonamenty sportowe;

- profesjonalne sesje zdjęciowe;

- bony upominkowe;

- wyjazd koni na wakacje;

- poczekaj konie;

- trening koni;

- sprzedaż koni na różnych poziomach
JAZDA KONNA
JAZDA KONNA
Rezerwuj teraz
Contact us
Polityka przetwarzania danych osobowych
1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych" i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa. dane osobowe zbierane przez mysite mysite mysite (dalej: Operator).
1.1. Operator jako cel i najważniejszy warunek realizacji swoich działań stawia przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę praw członków rodziny do prywatności.
1.2. Polityka tego Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszelkich informacji, jakie Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę internetową http: // mysite.
2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce
2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;
2.2. Blokowanie danych osobowych: czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);
2.3. Serwis: zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, które znajdują się w Internecie pod adresem sieciowym http: // mysite;
2.4. System informacji o danych osobowych: zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych i zapewniający ich przetwarzanie informacji oraz środki techniczne;
2.5. Anonimizacja danych osobowych: działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie własności danych osobowych konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych bez wykorzystania dodatkowych informacji;
2.6. Przetwarzanie danych osobowych: dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, rejestracja, systematyzacja, zbieranie, wydobywanie. , wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
2.7. Operator: organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) przetwarzającymi dane osobowe, a także ustalającymi wysokość kar za przetwarzanie danych osobowych, skład przetwarzane dane osobowe, działania (operacje) dokonane na danych osobowych;
2.8. Dane osobowe: wszelkie informacje bezpośrednio lub pośrednio związane z konkretnym lub możliwym do zidentyfikowania Użytkownikiem serwisu http: // mysite;
2.9. Użytkownik: każdy odwiedzający witrynę http: // mysite;
2.10. Podanie danych osobowych: działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;
2.11. Rozpowszechnianie danych osobowych: każde działanie mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych opublikowanych w sieciach informacyjnych. telekomunikacja lub dostęp do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób;
2.12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych: przekazywanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub prawnej;
2.13. Niszczenie danych osobowych: każde działanie, w wyniku którego dane osobowe zostają nieodwracalnie zniszczone z niemożnością dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informacji osobowych oraz (l) dane osobowe ulegają zniszczeniu.
Made on
Tilda