Galeria

Rezerwuj teraz
Contact us
Polityka przetwarzania danych osobowych
1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych" i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa. dane osobowe zbierane przez mysite mysite mysite (dalej: Operator).
1.1. Operator jako cel i najważniejszy warunek realizacji swoich działań stawia przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę praw członków rodziny do prywatności.
1.2. Polityka tego Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszelkich informacji, jakie Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę internetową http: // mysite.
2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce
2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;
2.2. Blokowanie danych osobowych: czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);
2.3. Serwis: zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, które znajdują się w Internecie pod adresem sieciowym http: // mysite;
2.4. System informacji o danych osobowych: zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych i zapewniający ich przetwarzanie informacji oraz środki techniczne;
2.5. Anonimizacja danych osobowych: działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie własności danych osobowych konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych bez wykorzystania dodatkowych informacji;
2.6. Przetwarzanie danych osobowych: dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, rejestracja, systematyzacja, zbieranie, wydobywanie. , wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
2.7. Operator: organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) przetwarzającymi dane osobowe, a także ustalającymi wysokość kar za przetwarzanie danych osobowych, skład przetwarzane dane osobowe, działania (operacje) dokonane na danych osobowych;
2.8. Dane osobowe: wszelkie informacje bezpośrednio lub pośrednio związane z konkretnym lub możliwym do zidentyfikowania Użytkownikiem serwisu http: // mysite;
2.9. Użytkownik: każdy odwiedzający witrynę http: // mysite;
2.10. Podanie danych osobowych: działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;
2.11. Rozpowszechnianie danych osobowych: każde działanie mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych opublikowanych w sieciach informacyjnych. telekomunikacja lub dostęp do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób;
2.12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych: przekazywanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub prawnej;
2.13. Niszczenie danych osobowych: każde działanie, w wyniku którego dane osobowe zostają nieodwracalnie zniszczone z niemożnością dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informacji osobowych oraz (l) dane osobowe ulegają zniszczeniu.
Made on
Tilda