JAZDA
JAZDA KONNA
SZKOŁA JAZDY KONNEJ
Każdy człowiek na tym świecie coś lubi, ma swoje hobby. Ktoś lubi tańczyć, ktoś gra w piłkę nożną, ktoś pisze wiersze, a ktoś bardzo kocha konie i nie wyobraża sobie życia bez sportów jeździeckich. Sport jeździecki to bardzo potrzebna rzecz. Po pierwsze jest to bardzo dobre dla zdrowia: ćwiczone są postawa, wytrzymałość, pracują prawie wszystkie mięśnie ludzkiego ciała. Po drugie, komunikacja ze zwierzęciem korzystnie wpływa na układ nerwowy i ładuje pozytywnymi emocjami. I oczywiście jeździectwo uczy człowieka odpowiedzialności, bo życie innego stworzenia jest w jego rękach, powściągliwe, bo koń nie będzie tolerował złego nastawienia i wreszcie pewności siebie, bo koń jest stworzeniem pokaźnych rozmiarów i okazuj słabość wokół, nie możesz z nim być. Można powiedzieć, że jazda konna utwardza charakter i radykalnie zmienia człowieka, zmienia jego postrzeganie świata i jego stosunek do otaczającego go świata.
NASZE KONIE
BOR
ERBIZ
HOKEJ
МИК
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
JAK DŁUGO JEST JEDNA SESJA JAZDY KONNEJ?
Jedna lekcja jazdy konnej dla początkujących trwa 30 minut, dla amatorów od 45 do 50 minut. Zalecana liczba lekcji w tygodniu to 2 lekcje.
JAKI JEST KOSZT LEKCJI JAZDY KONNEJ?
W najbliższym czasie opublikujemy koszt zajęć. Śledź wiadomości na naszej stronie internetowej i w naszych sieciach społecznościowych.
ZALETY TRENINGU JAZDY KONNEJ W VG HORSE CLUB?
Indywidualne podejście, profesjonalni trenerzy, konie pełnej krwi, zadaszona, ogrzewana ujeżdżalnia z lustrami i muzyką, możliwość treningu na najwyższej jakości glebach euro, możliwość wyjścia na łono natury i nad rzekę dla doświadczonych sportowców, ciepło wyposażone szatnie, prysznice z ciepłą wodą, wygodny harmonogram szkoleń, pozytywne emocje, prestiżowe hobby.
CZY MOŻNA PRZENOSIĆ KLASĘ?
Istnieje możliwość zmiany terminu lekcji poprzez kontakt z administracją klubu co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem lekcji. W przeciwnym razie, jeśli jesteś nieobecny na zajęciach, usługa zostanie uznana za wykonaną, a płatność nie zostanie zwrócona.
Rezerwuj teraz
Contact us
Polityka przetwarzania danych osobowych
1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych" i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa. dane osobowe zbierane przez mysite mysite mysite (dalej: Operator).
1.1. Operator jako cel i najważniejszy warunek realizacji swoich działań stawia przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę praw członków rodziny do prywatności.
1.2. Polityka tego Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszelkich informacji, jakie Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę internetową http: // mysite.
2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce
2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;
2.2. Blokowanie danych osobowych: czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);
2.3. Serwis: zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, które znajdują się w Internecie pod adresem sieciowym http: // mysite;
2.4. System informacji o danych osobowych: zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych i zapewniający ich przetwarzanie informacji oraz środki techniczne;
2.5. Anonimizacja danych osobowych: działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie własności danych osobowych konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych bez wykorzystania dodatkowych informacji;
2.6. Przetwarzanie danych osobowych: dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, rejestracja, systematyzacja, zbieranie, wydobywanie. , wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
2.7. Operator: organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) przetwarzającymi dane osobowe, a także ustalającymi wysokość kar za przetwarzanie danych osobowych, skład przetwarzane dane osobowe, działania (operacje) dokonane na danych osobowych;
2.8. Dane osobowe: wszelkie informacje bezpośrednio lub pośrednio związane z konkretnym lub możliwym do zidentyfikowania Użytkownikiem serwisu http: // mysite;
2.9. Użytkownik: każdy odwiedzający witrynę http: // mysite;
2.10. Podanie danych osobowych: działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;
2.11. Rozpowszechnianie danych osobowych: każde działanie mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych opublikowanych w sieciach informacyjnych. telekomunikacja lub dostęp do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób;
2.12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych: przekazywanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub prawnej;
2.13. Niszczenie danych osobowych: każde działanie, w wyniku którego dane osobowe zostają nieodwracalnie zniszczone z niemożnością dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informacji osobowych oraz (l) dane osobowe ulegają zniszczeniu.
Made on
Tilda